AJAX message
Валута  
Начало   Гаранционни условия и рекламации

Гаранционни условия и рекламации

1. Изискване за монтаж

Гаранцията на изделието е в сила само при монтаж, пускане в експлоатация и ползването му съгласно инструкциите му за употреба. За продукти, за които е нужен правоспособен техник, трудът на монтажа им не е включен в цената на изделието.

2. Място за приемане на рекламация

Рекламации за закупена стока се приемат на адреса на "Ендевър" ЕООД. 
Транспортните разходи до адреса на "Ендевър" ЕООД са за сметка на клиента като в случай, че установим, че възникналият дефект - рекламация не е по вина на купувача то "Ендевър" ЕООД възстановява на клиента разходите по транспорта и отстраняване на проблема!
При предявявяне на рекламацията е необходимо Потребителят да транспортира стоката до мястото на продажбата или до посочен от Доставчика сервиз.

3. Необходими документи за предявяване на рекламация

3.1 При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага документ на който се удостоверява изделието и срока на гаранцията: доказателство за покупката (бележка от куриер за наложен платеж /пощенски паричен превод/ или документа за продажба), както и Форма за рекламация установяваща дефекта на стоката.

4. Гаранционен срок

4.1 Гаранционният срок за изделието е упоменат в неговата гаранционната карта.
4.2 Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване указана в документа за покупко-продажба.

5. Не подлежат на гаранционно обслужване

- Всички външни части на изделието увредени по невнимание на клиента.
- Електронни елементи и резервни части. Гаранция за тях се поема само в случай, че са заложени в апаратура, ремонтирана от сервизни специалисти на фирмата доставчик.
- Устройства, уреди и аксесоари ползвани извън предназначението им или в условия извън указаните в инструкцията за ползване.

Внимание!:

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при:

5.1 Липса на документи удостоверяващи покупко-продажбата на стоката.
5.2 Несъответствие между данни в документите и стоката по вина на Потребителя.
5.3 Подправки в документите или фабричните номера на изделието.
5.4 При опит за ремонт, приспособяване или модификация на изделието от неупълномощени от Доставчика лица.
5.5 При неспазване условия за съхранение и транспорт.
5.6 При повреди от неправилна работа с изделието, функционално претоварване, ползване в неподходящи за работа условия (неизправни електрически мрежи, въздействия на температура или влага както и други фактори извън допустимите граници).
5.7 При токови удари, наводнения, гръмотевици, пожар и други обсоятелства форсмажор извън контрола на производителя, търговеца и сервиза.

6. Упътване за потребителите

При възникване на проблем с Вашата стока предприемете следните действия:

6.1 Проверете дали в инструкциите не се споменава нещо за решаването му от Вас.
6.2 Стоката Ви ще бъде сервизирана след отправена от Вас заявка по реда указан по-долу, като е нужно да осигурите цялата окомплектовка на изделието и е препоръчително да го транспортирате в оригиналната му опаковка.
6.3 Преди ремонта на изделието от сервиза ще бъдете информирани дали стоката отговаря на изискванията за гаранционно обслужване и дали повредата не е предмет на извънгаранционен ремонт.
6.4 Ще бъдете информирани за евентуалната дата за завършване на ремонта и ако е извънгаранционен - за неговата цена.
6.5 Ако проблемите свързани с гаранционното обслужване не бъдат разрешени до 1 месец след приемане на изделието за ремонт, Потребителят има право да получи същото ново изделие, друго със същите характеристики или да му бъде възстановена заплатената сума.
6.6 Ако изправността на изделието е предмет на извънгаранционен ремонт срокът за него е удължен като не се фиксира с оглед време за доставката на части и спецификата на ремонта.
6.7 Производителят и търговецът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи от дефекта или престоя на изделието в сервиза.
6.8 По време на престоя на изделието в сервиз, производителят или търговецът не са длъжни да осигурява оборотно друго изделие.

7. Получаване на ремонтирана стока

7.1 Потребителят е длъжен да се убеди в качеството и обема на извършения ремонт преди получаването на стоката.
7.2 В условията на извънгаранционен ремонт трудът, разходите по транспорт и частите заменени при отремонтирането на изделието се заплащат от Потребителя съобразно извършената услуга. Потребителят бива уведомен предварително за стойността им.
7.3 В гаранционната карта се отразява датата и естеството на ремонта.

Внимание!

Рекламации за не-окомплектованост и външни дефекти се признават само в момента на получаване на стоката.
Повредата на стоката при ползване в гаранционен период не е автоматично основание за заменянето и с нова.
Срокът за извършване на гаранционен ремонт варира в зависимот от сложността му или наличност на резервни части, като максималният е 30 дни.
Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяна на стоката.
Всички спорове се уреждат чрез преговори на добра воля. В случай, че това е невъзможно, споровете се решават съгласно разпоредбите на българското законодателство.

8. Право на отказ от покупка

Настоящата политика на отказ от покупка на стоки от разстояние не афектира потребителските права на клиента.

8.1 При отказ за получаване на стоката, извън случаите, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката към "Ендевър" ЕООД. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката, на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ако Потребителят е направил превод по сметката на "Ендевър" ЕООД, в случаите посочени в настоящата разпоредба, "Ендевър" ЕООД възстановява на Потребителя, платената сума в срок до 14 работни дни.
8.2 Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да посочва конкретна причина, да се откаже от своята, доброволна покупка на стока/и от онлайн магазина, независимо дали е направена с онлайн регистрация, по и-мейл или по телефон, в 14-дневен срок, считан от датата на получаване на стоката от Потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Отказът на Потребителя следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:
8.2 (1) Потребителят следва предварително, писмено да информира "Ендевър" ЕООД, че се отказва от договора за онлайн покупка на следния имейл адрес: office@sirius-pcb.com
8.2 (2) Правото на отказ следва да бъде упражнено от Потребителя чрез попълване на формуляр за "Отказ на поръчка", който Потребителят, може да изиска писмено на следния имейл адрес: office@sirius-pcb.com или да изтегли от тук. Потребителят се задължава да попълни валидно и коректно формуляра за "Отказ на поръчка", който следва да изпрати като прикачен файл заедно с документа удостоверяващ продажбата, издаден от Доставчика на следния имейл адрес: office@sirius-pcb.com
8.2 (3) Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено към "Ендевър" ЕООД преди изтичането на съответния срок.
8.2 (4) В същия срок (14 дни), Потребителят следва да изпрати съответната стока/и чрез куриерска фирма при условие, че съответната стока/и НЕ е била въвеждана в експлоатация и е в оригинална опаковка, в нейната цялост, пълна окомплектовка, както и придружаващата я документация, без увреждания и/или липси на части от стоката до адрес, както следва:

5300 гр. Габрово, ул. ”Неофит Рилски” №12; Получател: Ендевър ЕООД

8.2 (5) При връщане на отказана стока, тя трябва да бъде придружена с доказателство за покупката (бележка от куриер за наложен платеж /пощенски паричен превод/ или документа за продажба) и коректно попълнения формуляр за "Отказ на поръчка".
8.2 (6) Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката/ите са изцяло за сметка на Потребителя. В случай на загубване или погиване на стоката/ите, преди получаването й от Доставчика, Потребителят дължи обезщетение в размер на нейната стойност, съгласно действащия ценоразпис в онлайн магазина. Препоръчваме Ви да запазите приемната бележка от куриера.
8.2 (7) Доставчикът се задължава, в случай на отказ на Потребителя от договора за продажба на стоки от разстояние, по реда на Общите условия и политика за ползване, да върне на Потребителя в пълен размер, заплатената от него сума, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване от Доставчика на стоката/ите подлежащи на упражненото от Потребителя право на отказ от сключения договор, под формата на банков превод по сметка на Потребителя предоставена от същия във формуляра за "Отказ на поръчка". "Ендевър" ЕООД извършва въстановяване на сумата при упражнено право на отказ от сключения договор единствено по предоставена сметка с титуляр лицето, закупило стоката.
8.2 (8) Доставчикът няма задължение да възстанови разходите за доставка в т.ч. и допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят упражнява правото си на отказ от покупка от разстояние. С упражняването на правото си на отказ от покупка от разстояние Потребителят се задължава да заплати за своя сметка всички транспортни разходи, в т.ч. и обезщетенията за загубване или погиване на стоката/ите, преди получаването й от Доставчика.
8.2 (9) В случаите, когато Потребителят не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки, Доставчикът има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължими на Потребителя.
8.3 Потребителят няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

- в случаите, в които Потребителят е въвеждал закупената стока/и в експлоатация;

- при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- при всички други случаи, предвидени със закон.

 

9. Рекламация

9.1 При получаване и само след заплащане на пратката/ите, Потребителят има право да провери съдържанието на пратката си за съответствия на стоката със заявката. Пратката следва да бъде прегледана внимателно от Потребителя или упълномощено от него лице (трето упълномощено лице). След заплащане на стоката и преди да впише своето име и подпис като получател на документацията от куриерската фирма, Потребителят трябва да се увери в цялостта на опаковката на своята пратка.
9.2 В случай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриера се съставя Констативен протокол, в който се описват вида, състоянието на опаковката и състоянието на наличното съдържание на пратката. "Ендевър" ЕООД не приема рекламация в случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера. Потребителят трябва да запази екземпляр от този Констативен протокол за себе си и да съобщи незабавно на "Ендевър" ЕООД за ситуацията чрез изпращане на имейл / контактна форма, с цел упражняване правата на Потребителя.
9.3 Рекламации относно вида и цялостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера, в момента на получаване на пратката или преди Потребителят да е напуснал офиса на куриера (при получаване на пратката от офис на куриера). След това Потребителят има право да се откаже от поръчаните стоки в срок до 14 работни дни от датата на получаване на стоките съгласно т. 8, в случай, че същите не са използвани и въвеждани в експлоатация, не е увредена цялостта на опаковката им и имат запазен търговски вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката).
9.4 Не се приемат за рекламация стоки, които видимо са били ползвани или са увредени следствие на употреба от Потребителя както и без нужните придружаващи документи.
9.5 В случай, че доставената стока не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка на стока, в срок от 24 часа от получаването й. Потребителят следва да информира Доставчика за възникналия казус чрез обаждане по телефон: 0877 44 55 60 (в работно време) или чрез изпращане на имейл / контактна форма и съответно, Доставчикът да предприме мерки за разрешаването му.
9.6 Привеждането на потребителската стока в съответствие с поръчката трябва да се извърши в рамките на един месец (30 дни), считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
9.7 След изтичането на срока по предходната клауза, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума в срок от 7 работни дни или да иска намаляване на цената на потребителската стока, съгласно чл. 114 от ЗЗП.
9.8 Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства.
9.9 При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, "Ендевър" ЕООД се ангажира продуктът да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочения в гаранционната карта сервиз. Подмяната на продукта с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или възстановяването на заплатената от потребителя стойност на стоката, се извършва след връщането на дефектната стока/и към Доставчика. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Потребителя.
9.10 При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в онлайн магазина с описанието й, Доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката по банков път единствено по предоставена сметка от ПОТРЕБИТЕЛЯ с титуляр лицето, закупило стоката.
9.11 Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Доставчикът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.
9.12 Доставчикът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на Потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 от ЗЗП, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
9.13 Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
9.14 Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
9.15 Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между Доставчика и Потребителя за решаване на спора.
9.16 Упражняването на правото на Потребителя не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по т.12.
9.17 Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя или вносителя й, и клиентът е снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове. Транспортните разходи до сервиза са за сметка на клиента.

10. Процес на рекламация

10.1 След получаване и заплащане на стоката, Потребителят може да я рекламира или да иска връщането й, както и възстановяване на платената сума в следните случаи и срокове:

- Ако по време на експлоатация прояви дефекти, предвидени като гаранционни.

- В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

10.2 Правото на предяване на рекламация поради възникнали/причинени дефекти, предвидени като гаранционни на закупената стока/и следва да бъде упражнено от Потребителя чрез попълване на Формата за рекламация, която Потребителят може да изиска писмено на следния имейл адрес: office@sirius-pcb.com или да изтегли от тук. Потребителят се задължава да попълни валидно и коректно Формата за рекламация, която следва да изпрати като прикачен файл заедно с документа удостоверяващ продажбата, издаден от Доставчика на следния имейл адрес: office@sirius-pcb.com и да изчака служител на "Ендевър" ЕООД да се свърже с него, за да предприме мерки за удовлетворяването на предявената рекламация.
10.3 При предявяване на рекламацията на стока Потребителят задължително прилага документите, на които се основава претенцията (документа удостоверяващ продажбата и коректно попълнена Форма за рекламация).
10.4 При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за намаление на цената.
10.5 Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Потребителя.
10.6 Стоката, предмет на рекламация се изпраща по куриер за сметка на КЛИЕНТА до адрес, както следва:

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на 0877 44 55 60 или office@sirius-pcb.com

 

Пълните Общи условия и политика за ползване на нашия електронен магазин може да прочетете тук.

Внимание
Кошница
   
Запитване за продукт
Име*:
E-mail*:
Телефон*:
Запитване*: