AJAX message
Валута  
Начало   Гаранционни условия и рекламации

Гаранционни условия и рекламации

1. Изискване за монтаж

Гаранцията на изделието е в сила само при монтаж, пускане в експлоатация и ползването му съгласно инструкциите му за употреба. За продукти, за които е нужен правоспособен техник, трудът на монтажа им не е включен в цената на изделието.

2. Място за приемане на рекламация

Рекламации за закупена стока се приемат на адреса на "Ендевър" ЕООД
Транспортните разходи до адреса на "Ендевър" ЕООД са за сметка на клиента в случай, че установим, че възникналият дефект - рекламация не е по вина на купувача то Ендевър възстановява на клиента разходите по транспорта и отстраняване на проблема!
При предявявяне на рекламацията е необходимо Потребителят да транспортира стоката до мястото на продажбата или до посочен от Продавача сервиз.

3. Необходими документи за извършване на рекламация

3.1. Рекламацията се предявява на място в офиса на фирмата писмено, като Потребителят посочва предмета на рекламацията, имена, адрес и телефони за връзка.
3.2. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага документ на който се удостоверява изделието и срока на гаранцията: Гаранционна Карта и/или Касов бон (Фактура), евентуален Протокол установяващ дефекта на стоката.
3.3. Гаранционната карта съдържа модела, фабричния номер, датата на покупка, име, подпис и печат на продавача, като се приема, че същият се е запознал с посочените гаранционни условия в рамките на 14 (четеринадесет)  дни.

4. Гаранционен срок

Гаранционният срок за изделието е упоменат в неговата гаранционната карта.
Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване указана в документа за покупко-продажба.

5. Не подлежат на гаранционно обслужване

Всички външни части на изделието увредени по невнимание на клиента.
Устройства, уреди и аксесоари ползвани извън предназначението им или в условия извън указаните в инструкцията за ползване.

Внимание!:

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при:

5.1. Липса на документи удостоверяващи покупко-продажбата на стоката.
5.2. Несъответствие между данни в документите и стоката по вина на Потребителя.
5.3. Подправки в документите или фабричните номера на изделието.
5.4. При опит за ремонт, приспособяване или модификация на изделието от неупълномощени от Продавача лица.
5.5. При неспазване условия за съхранение и транспорт.
5.6. При повреди от неправилна работа с изделието, функционално претоварване, ползване в неподходящи за работа условия (неизправни електрически мрежи, въздействия на температура или влага както и други фактори извън допустимите граници).
5.7. При токови удари, наводнения, гръмотевици, пожар и други обсоятелства форсмажор извън контрола на производителя, търговеца и сервиза.

Упътване за потребителите

При възникване на проблем с вашата стока направете следното:

6.1. Проверете дали в инструкциите не се споменава нещо за решаването му от Вас.
6.2. Стоката Ви ще бъде сервизирана след отправена от Вас заявка по реда указан по-горе, като е нужно да осигурите цялата окомплектовка на изделието и е желателно и да го транспортирате в оригиналната му опаковка.
6.3. Преди ремонта на изделието от сервиза ще бъдете информирани дали стоката отговаря на изискванията за гаранционно обслужване и дали повредата не е предмет на извънгаранционен ремонт.
6.4. Ще бъдете информирани за евентуалната дата за завършване на ремонта и ако е извънгаранционен - за цената му.
6.5. Ако проблемите свързани с гаранционното обслужване не бъдат разрешени до 1 месец след приемане на изделието за ремонт, Потребителят има право да получи същото ново изделие,  друго със същите характеристики или да му бъде възстановена сумата.
6.6. Ако изправността на изделието е предмет на извънгаранционен ремонт срока за него е удължен като не се фиксира с оглед време за доставката на части и спецификата на ремонта.
6.7. Производителя и търговеца не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи от дефекта или престоя на изделието в сервиза.
6.8. По време на престоя на изделието в сервиз, същият или търговеца не са длъжни да осигурява оборотно друго изделие.

7. Получаване на ремонтирана стока

7.1. Потребителят е длъжен да се убеди в качеството и обема на извършения ремонт преди  получаването стоката.
7.2. В условията на извънгаранционен ремонт трудът, разходите по транспорт и частите заменени при отремонтирането на изделието се заплащат от Потребителя  съобразно извършената услуга. Потребителят бива уведомен предварително за стойността им.
7.3. В гаранционната карта се отразява датата и естеството на ремонта.

Внимание!

Рекламации за не-окомплектованост и външни дефекти се признават само в момента на получаване на стоката.
Повредата на стоката при ползване в гаранционен период не е автоматично основание за заменянето и с нова.
Срокът за извършване на гаранционен ремонт варира в зависимот от сложността му или наличност на резервни части, като максималният е 30 дни.
Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяна на стоката.

Всички спорове се уреждат чрез преговори на добра воля. В случай, че това е невъзможно, споровете се решават съгласно разпоредбите на българското законодателство.

Отказ от покупка

След поръчка или изпращане на стока, потребителят има право да се откаже от направената поръчка в рамките на 14 дни след получаването й. Понеже целта ни е максимално удовлетворение на нашите кленти, "Ендевър" ЕООД приема и връщане на стоки в рамките на 28 дни след получаването им по един от следните два начина:

При връщане на отказана стока, тя трябва да бъде придружена с доказателство за покупката (касова бележка, белевжа за наложен платеж от куриер или фактура) и "формуляр за отказ от покупка", неизползвана, неразопакована и в запазен търговски вид в оригинална опаковка. Моля да се грижите за продуктите докато са при вас, както и когато ги връщате, за да се избегне повреда или загуба при транспортиране.

В случай, че връщате стоката по поща или по куриер, запазете приемната бележка. В противен случай поемате риска от загуба и повреда на стоките преди да сме ги получили.

Възстановяването на сумата по отказана поръчка се осъществява под формата на оригиналния начин на плащане.

Политиката на отказ от покупка не афектира потребителските права на клиента.

Рекламация

При доставка на СТОКАТА от куриерската фирма, пратката следва да бъде прегледана внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице (трето упълномощено лице). Евентуални повреди, удари, несъответствие в количества и други щети следва да бъдат описани в Констативен протокол, предоставян от куриерския служител и попълнен в негово присъствие. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да запази екземпляр от този Констативен протокол за себе си и да съобщи незабавно на ЕНДЕВЪР ЕООД с електронен магазин www.sirius-pcb.com за ситуацията, с цел упражняване правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Не се приемат за рекламация стоки, които видимо са били ползвани или са увредени следствие на употреба от потребителя както и без нужните предружаващи документи.


1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
2.1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2.2. значимостта на несъответствието;
2.3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
3. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
5. След изтичането на срока потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
6. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
7. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
8. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 от ЗЗП, той има право на избор между една от следните възможности:
8.1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
8.2. намаляване на цената.
9. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
10. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 от ЗЗП, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
11. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
12. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
13. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
14. Упражняването на правото на потребителя не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по т.12.

Процес на рекламация

1. При наличие на дефект/увреда, клиентът уведомява "Ендевър" ЕООД до 14 дни след установяването им.

2. Уведомяването се съпътства с попълването на „формуляр за рекламация", който можете да получите от нас. 

Данните за формуляра за рекламация задължително съдържат: 1) предмета на рекламацията, 2) предпочитания от клиента начин на удовлетворяване на рекламацията (виж т.3), 3) размера на претендираната сума и 4) адрес и телефон за контакт.

3. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

4. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията (касова бележка, бележка за наложен платеж или фактура и попълнен формуляр за рекламация.

5. Стоката, предмет на рекламацията се изпраща по куриер за сметка на КЛИЕНТА на адреса на компанията:

6. "Ендевър" ЕООД приема всички рекламации, предявени своевременно. За всяка рекламация се издава акт, в два екземпляра, единият от които се предоставя на потребителя.

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на +359 877 44 55 60 или office@sirius-pcb.com


1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
2.1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2.2. значимостта на несъответствието;
2.3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
3. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
5. След изтичането на срока потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
6. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
7. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
8. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 от ЗЗП, той има право на избор между една от следните възможности:
8.1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
8.2. намаляване на цената.
9. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
10. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 от ЗЗП, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
11. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
12. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
13. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
14. Упражняването на правото на потребителя не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по т.12.

Внимание
Кошница
   
Запитване за продукт
Име*:
E-mail*:
Телефон*:
Запитване*: